NumărDataConținut
5426.05.2022Hotărâre privind aprobarea sumei de 240000 lei pentru servicii Reactualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al Comunei Pecineaga , județul Constanța
5326.05.2022Hotărâre privind constiturea comisiilor pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Comunei Pecineaga, județul Constanța
5226.05.2022Hotărâre privind transferul și utilizarea din excedentul bugetar al anului 2021
5126.05.2022Hotărâre privind aprobarea Reglamentului privind acordarea de premii elevilor sau sportivilor, care au obținut rezultate deosebite- Premiul I,II,III sau medalii de – aur, argint, bronz la faza națională sau internațională a Concursurilor școlare sau a Competițiilor sportive
5026.05.2022Hotărâre privind aprobarea situatiei financiare asupra execuției bugetare ( Dare de seama contabila) trimestrul I 2022 “
4813.05.2022Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Elaborare/actualizare în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și planificare urbană: PUG Comuna Pecineaga, județul Constanța” prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10-Fondul local, I.4-Elaborare/actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană: Elaborare PUG și transpunere în format GIS”
4713.05.2022Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Renovare Birou- Sediu Societate Comuna Pecineaga, judetul Constanta” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrative-terioriala”
4613.05.2022Hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 42/27.04.2022 Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Extindere și modernizare sistem de supravheghere video și dispecerat și wi-fi gratuit în spațiile publice din Comuna Pecineaga, judetul Constanta” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.1 ”
4513.05.2022Hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 41/27.04.2022 Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Elaborare/actualizare în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și planificare urbană: PUG Comuna Pecineaga, județul Constanța” prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10-Fondul local, I.4-Elaborare/actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană: Elaborare PUG și transpunere în format GIS”
4413.05.2022Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Renovare Birou- Sediu Societate Comuna Pecineaga, judetul Constanta” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrative-terioriala”
4327.04.2022Hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal”Constanța
4227.04.2022Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Extindere și modernizare sistem de supravheghere video și dispecerat și wi-fi gratuit în spațiile publice din Comuna Pecineaga, judetul Constanta” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.1 ”
4127.04.2022Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Elaborare/actualizare în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și planificare urbană: PUG Comuna Pecineaga, județul Constanța” prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10-Fondul local, I.4-Elaborare/actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană: Elaborare PUG și transpunere în format GIS”
4027.04.2022Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Pecineaga pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Renovare Birou- Sediu Societate Comuna Pecineaga, judetul Constanta” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrative-terioriala”
3927.04.2022Hotărâre privind completarea HOTĂRÂRII nr. 58/28.05.2021 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Pecineaga Județul Constanța pentru perioada 2021- 2027
3827.04.2022Hotărâre privind aprobarea si însușirea Raportului de evaluare a imobilului Teren- intravilan în suprafată de 480 mp.din acte, 490 mp. din măsurători,aparținând domeniului privat al Comunei Pecineaga, județul Constanța, situat în șos. Amzacei, nr.20, lot 4, comuna Pecineaga, județul Constanța și vânzarea prin negociere directă
3727.04.2022Hotărâre privind aprobarea si însușirea Raportului de evaluare a imobilului Teren- intravilan în suprafată de 760 mp.,aparținând domeniului privat al Comunei Pecineaga, județul Constanța, situat în str. Roșculeasa, nr.1, sat Vânători, comuna Pecineaga, județul Constanța și vânzarea prin licitație publică
3627.04.2022Hotărâre privind realizarea raportului de evaluare și înscrierea în Cartea funciară a comunei Pecineaga, județul Constanța pentru imobilele-teren, lotizarea I.C.I.L, situate în str. Traian, comuna Pecineaga, județul Constanța, aflate în domeniul privat al comunei Pecineaga, județul Constanța
3527.04.2022Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 12/26.01.2022
3427.04.2022Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 114/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022 și a Regulamentului de aplicare privind stabilirea activităților pentru care se vor percepe taxe speciale și locale și a amenzilor
3327.04.2022Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1/2006
3227.04.2022Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință
3123.03.2022Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale în H.C. 52/19.05.2011
3023.03.2022Hotărâre privind concesionarea Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân al U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
2923.03.2022Hotărâre privind aprobarea efectuării raportului de evaluare pentru imobilul-teren în suprafață de 480m.p. din acte, 490 m.p. din măsurători, înscris în C.F. cu nr. 103442, situat în Șoseaua Amzacei lot 4, comuna Pecineaga, județul Constanța, aflat în domeniul privat al Comunei Pecineaga, județul Constanța
2823.03.2022Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la M.D.L.P.A. a proiectului”Înființare rețea de distribuție gaze natural în Comuna Pecineaga, județul Constanța”
2723.03.2022Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Comunei Pecineaga
2623.03.2022Hotărâre privind revocarea H.C. nr. 118/16.12.2021
2523.03.2022Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 în Comuna Pecineaga
2423.03.2022Hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție al exercițiului bugetar pe anul 2021 al comunei Pecineaga județul Constanța
2323.03.2022Hotărâre privind aprobarea situatiei financiare asupra execuției bugetare (Dare de seama contabila) trimestrul IV 2021
2214.02.2022Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor Tehnico-economici revizuiți aferenți investițiilor propuse în Comuna Pecineaga în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare
2114.02.2022Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea de lapte și produse lactate precum și a produselor de panificație aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Pecineaga
2014.02.2022Hotărâre privind acordarea normei de hrana pentru polițiștii locali din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pecineaga în anul 2022
1914.02.2022Hotărâre privind transferul și utilizarea din excedentul anului 2021 în secțiunea de dezvoltare
1814.02.2022Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei
a proiectului privind obiectivul “Modernizare strazi în Comuna Pecineaga – 21/2019, județul Constanța”
1714.02.2022Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Pecineaga pe anul 2022
1603.02.2022Hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Modernizare străzi în Comuna Pecineaga – 21/2019, Județul Constanța”
1526.01.2022Hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei pentru probleme de apărare a comunei Pecineaga, județul Constanța
1426.01.2022Hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Pecineaga a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pecineaga, județul Constanța
1326.01.2022Hotărâre privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
1226.01.2022Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții pentru anul 2022
1126.01.2022Hotărâre privind decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, la și de la locul de muncă, pe luna noiembrie 2021, care își desfășoară activitatea în comuna Pecineaga
1026.01.2022Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din ciprinsul H.C.L. Pecineaga nr.77 adoptată în sedinta ordinara din 26.08.2021 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Pecineaga a suprafeței de 5000 mp. amplasata în parcela A78/13
926.01.2022Hotărâre privindactualizarea Comisiei locale de ordine publica
826.01.2022Hotărâre privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Pecineaga în anul 2022
726.01.2022Hotărâre privind stabilirea coeficientii care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul Primariei comunei Pecineaga, județul Constanța
626.01.2022Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pecineaga pe anul 2022
526.01.2022Hotărâre privind aprobarea realizării raportului de evaluare și înscrierea în Cartea Funciară a comunei Pecineaga, județul Constanța al imobilului situat în str. Roșculeasa, nr.1, sat Vânători, comuna Pecineaga, județul Constanța, aflat în domeniul privat al comunei Pecineaga
426.01.2022Hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Săcele, județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța
326.01.2022Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în anul 2022 pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 416/2001
226.01.2022Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar local pentru anul 2021 al secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent
126.01.2022Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut