Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, persoana de contact la care puteți solicita informații de interes public este:

…………. – consilier juridic, Compartiment juridic, contencios , monitorizarea procedurilor administrative .

• Program: Luni-Vineri 08.00-14.00

Program Compartiment:
Luni – Joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 14:00

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
– Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

Lista cuprinzând documentele de interes public produse și / sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea 544/2001

 1. Hotărârile Consiliului Local al comunei Pecineaga;
 2. Dispozițiile emise de primarul comunei Pecineaga;
 3. Componența nominală a Consiliului local al comunei Pecineaga, inclusiv apartenența politică, comisiile de specialitate, regulamentul de funcționare al consiliului local;
 4. Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali;
 5. Informări întocmite de primarul comunei privind starea economico-socială a comunei Pecineaga, rapoartele anuale de activitate economico-socială precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local;
 6. Lista împuterniciților primarului care pot constata contravenții, aplica sancțiuni și domeniile de activitate;
 7. Lista proceselor verbale de constatare a contravențiilor;
 8. Documentele privind repartizarea spațiilor cu destinația de locuință, precum și cu privire la închirierea ori concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;
 9. Documentele referitoare la propunerile cetățenilor, activitățile Comitetului Consultativ Cetățenesc și a Consiliului pentru transparență locală;
 10. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situație, amplasamente cu mobilier stradal și construcții provizorii;
 11. Documentațiile cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizațiilor de construire/desființare (se consultă exclusiv la sediul Primăriei Pecineaga, numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesați sau potențial afectați de prevederile acestora);
 12. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate;
 13. Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;
 14. Evidenta dosarelor de: tutelă, curatela, asistența bolnavilor, asistență socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale;
 15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitățile și locurile în care se prestează munca în folosul comunității, prezența lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;
 16. Lista de achiziții publice servicii și lucrări;
 17. Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii;
 18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 19. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitățile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificată și completată, privind Codul Fiscal;
 20. Relații de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate; înfrățirea cu alte comunități din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;
 21. Lista asociațiilor de proprietari/locatari.
 22. Liste de proprietate pentru repartizarea locuințelor.
 23. Lista certificatelor de producător eliberate.
 24. Lista autorizațiilor eliberate în baza Legii nr. 300/2004.
 25. Informații privind activitatea cultural – sportivă desfășurată pe teritoriul comunei;
 26. Relații cu O.N.G. – uri, programe și colaborări;
 27. Informații despre programele cu finanțare externă;
 28. Registrele agricole;
 29. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut